Engelsk flag

Frikanalen ber Stortinget om å opprettholde statsstøtten i 2013

Regjeringen har lagt frem et forslag om at tilskuddet til Frikanalen skal kuttes i 2013. Dette er svært beklagelig, sier Frikanalen i et innspill til Stortingets kulturkomité.
TV er i vekst, og for det organisasjonene, det frie produksjonsmiljøet, studentorganisasjonene, kringkastere med flere, vil det være svært uheldig å legge ned Frikanalen 1.1.2013. En voldsom frivillig innsats er lagt inn, miljøer er bygget opp og begynner nå å bære frukter.
En rekke frivillige organisasjoner og produksjonsmiljøer vil  – dersom dette blir vedtatt – stå uten mulighet til å nå et bredt publikum. Dette gjelder blant annet Empo TV, Utrop TV, Talentfabrikken (korps), Uka TV (medielinjen Lillehammer og Gjøvik), Student TV (Oslo, Trondheim og Bergen), Forum for fred, Arena (intervjuer med politikere), NUUG, TED, ekstremsport, livesendinger fra Studentersamfundet i Trondheim og snart andre (bl.a. Chateau Neuf).
Det offentlige har benyttet betydelige ressurser på Frikanalen. Det er derfor viktig at kanalen evalueres, både i forhold til
I hvilken grad gir kanalen sivilsamfunnet kompetanse og teknologi
I hvilken grad gir kanalen sivilsamfunnet mulighet til å delta i demokratiet på en effektiv måte
Løser kanalen våre internasjonale forpliktelser etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjon, artikkel 10 (jfr. Den Europeiske menneskerettighetsdomstols dom av 11.12.2008)
Vi viser til orientering gitt under komiteens høring 23. oktober, og ber komiteen fatte følgende vedtak: 
"Komiteen bevilger 1 mill i 2013 til Frikanalen. Det bes også om at det settes i gang et arbeid med å evaluere kanalen, senest i løpet av 2015.”