Engelsk flag

Lover, regler og forutsetninger

Har du tips om andre pekere?
Send en e-post til postatfrikanalen [dot] no

Advokatfirmaet Wiersholm har gjort en grundig juridisk vurdering av rettsgrunnlaget for at Foreningen Frikanalen kan drive den åpne tv-kanalen Frikanalen uten å ha juridisk ansvar for det deltagerne velger å sende på kanalen. Les hele vurderingen her.


Hva har Stortinget sagt om en åpen kanal i det digitale bakkenettet?

Fra behandlingen 2004-02-19 Innst.S.nr.128 (2003-2004)
Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om digitalt bakkenett for fjernsyn

Åpen kanalordning og kunnskapsformidling
 

       Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil videre understreke at det skal settes av kapasitet til en åpen kanal, der frivillige organisasjoner, livssynsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle virksomheter kan tildeles sendetid på rimelige vilkår. Flertallet viser til at det har vært gode erfaringer med tilsvarende kanaler i andre land og mener det er viktig i en tid med sterk kommersiell dominans i mediebildet å sikre at ikke-kommersielle tilbud kan slippe til, og at man søker å finne finansielle løsninger som gjør at dette tilbudet også blir reelt.

       Det er viktig at dette organiseres mest mulig ubyråkratisk og med størst mulig egenstyring for organisasjonene selv.

       Flertallet vil understreke de muligheter for kunnskapsformidling en utbygging av digitalt bakkenett åpner for. Flertallet mener det bør reserveres kapasitet i bakkenettet for slik formidling fra for eksempel universitet og høyskoler. Flertallet mener dette vil gi tilgang til kunnskap formidlet på en ny måte både til studenter og andre interesserte. Denne typen fjernundervisning vil bidra til å heve kunnskapsnivået generelt i befolkningen.
 

       Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at en sikring av konseptet « Åpen kanal » ikke er nødvendig. Siden et digitalt bakkenett ikke har ubegrensede antall kanaler, må det prioriteres hvilke kanaler som skal slippe til i hver kanalpakke. Disse medlemmer mener at konseptet « Åpen kanal » ikke er viktig nok til at Stortinget skal sikre det distribusjon i første kanalpakke. Lokale fjernsynsstasjoner og livssynsstasjoner bør gå foran.

       Disse medlemmer fremmer følgende forslag:
 

       « Stortinget ber om at Regjeringen ikke prioriterer « Åpen kanal » i distribusjon i første kanalpakke. Lokale fjernsynsstasjoner og livssynsstasjoner bør gå foran. »