Engelsk flag

Protokoll fra årsmøte i Frikanalen 2012.

Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkallingen.
Årsmøtet godkjenner dagsorden.
 
Sak 02/12 Konstituering
Valg av møteleder og referent.
Vedtak:
Årsmøtet velger Holger Gulbrandsen (NMF) til møteleder.
Årsmøtet velger Hans Kristian Schilde til referent.
Vedtak:
Årsmøtet velger tre blant de fremmøtte delegatene til å underskrive protokollen.
Valg av tre til å underskrive protokollen
Ola Tellesbø
Tor Tjeransen
Jarle Bjørgeengen
Vedtak av forretningsorden
Vedtak:
 
Sak 03/12 Godkjenning av årsmelding
Årsmelding ble utsendt sammen med første innkalling til årsmøtet.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmeldingen.
 
Sak 04/12         Godkjenning av regnskap 2011
Regnskap er vedlagt denne utsendelsen. Brev fra revisor blir ettersendt.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar revisors beretning til orientering.
Godkjent med forbehold om at revisors rapport inneholder elementer som gjør det nødvendig å holde et ekstraordinært årsmøte.
 
Sak 05/12         Kontingentsatser og størrelse på årlig deltageravgift:
Styret foreslår å holde kontingentsatsene og størrelsen på årlig deltakeravgift uendret for 2012.
Vedtak:
Kontingentsatser:
Organisasjoner med årlig omsetning under 500.000 kroner:                    1.000
Organisasjoner med årlig omsetning på 500.00 til 2 mill kroner:              4.000 
Organisasjoner med årlig omsetning på 2 til 10 mill kroner:                     8.000
Organisasjoner med årlig omsetning på over 10 mill kroner:                  12.000
 
Deltakeravgift (serviceavgiften):
Medlemsorganisasjoner betaler 300,- i serviceavgift pr. sending.
Andre deltakere betaler 500,- i serviceavgift pr. sending.
Serviceavgiften gjelder kun for første sending av et program.
 
Benkeforslag – Ola Tellesbø
Forslag om å fjerne service avgift .  
Vedtak: Serviceavgiften fjernes fra 1.september.
 
Sak 06/12         Budsjett for 2012
Forslag til budsjett for 2012 er vedlagt.
Vedtak:
Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for 2012.
 
Sak 07/12         Saker fremmet for styre innen fristen.
Sak om å øke lengden på sendinger til 55 min, fremmet av Erik Johannes Bedsvaag fra Østfoldkirken.
Vedtak:
Årsmøtet vedtar at det skal være mulig å sende programmer på 60 minutter. Dette skal vurderes i forhold til hvor stor pågang det er på den aktuelle sendeflate.   
 
Sak 08/12 Valg
Se valgkomiteens innstilling.
Styreleder  -  Morten Hagevik
Nestleder - Karsten Selseth Landrø
Styremedlem - Gine Moen Eriksen
Vara - Odin Hørthe Omdal
Vara - Ola Tellesbø
 
Styrets forslag til ny valgkomité:
Årsmøtet velger følgende tre personer til ny valgkomité:
-       Forslag blir lagt frem på årsmøte
 
Jan Heier, Randi Kvinge og Trond Enger.
 
 
Ola Tellesbø                  Tor Tjeransen                 Jarle Bjørgeengen
 
 

VedleggStørrelse
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FRIKANALEN 2012.pdf51.83 KB